تجهیزات

تجهیزات تخلیه اتوماتیک

تجهیزات این کشتارگاه در خط 1 تولید از ماشین آلات مجهز ترکیه شرکت (آلبرك) بهره گرفته است.خط 1 کشتار شامل 1- آویز مرغ 2- قفس شور 3- سیستم ضدعفونی خودروهای حمل مرغ 4- سیستم شوك الكتریكی 5- ذبح شرعی 6- کانال خونریزی 7- اسكالدر پیش گرم 8- اسكالدر نهایی 9- پرکن اول، پرکن دوم و پرکن نهایی 10- تخلیه دستی امهاء و احشاء 11- ماشین آلات سنگدان شور 12- چیلر آبی – چیلر هوایی در دو قسمت به طول 2500 متر و با سورتینگ هوایی با دقت 30 گرم برای هر مرغ بهره می گیرد.
در قسمت تخلیه اتوماتیك این کشتارگاه از روبات های تخلیه (Badder linco) اتوماتیك شرکت دانمارکی بادر لینكو بهره گرفته است که شامل ( مقعد بر- چاك زن-تخلیه-نای کش گردن کش – ساکشن و شستشو و کنترل نهایی می باشد.
یكی از بزرگترین و معتبرترین شرکتهای تولید (linco) شرکت ماشین آلات اتوماتیك صنعت کشتارگاه در سراسر دنیا می باشد.
آخرین سیستم تولید شرکت لینكو در مورد تخلیه اتوماتیك با شماره دستگاه 218 توسط این کشتارگاه خریداری شده است.

تجهیزات ساکشن و تخلیه نای و گردن

ساکشن و تخلیه نای و گردن در خط سنتی وجود ندارد، ولی در خط اتوماتیک با استفاده از دستگاه ساکشن؛ ریه ها، نای و سایر امعاء که باعث جذب آب و ایجاد آلودگی و خونابه می شود، بطور کامل تخلیه می گردد، که این امر باعث افزایش کیفیت و مدت ماندگاری مرغ نسبت به روش سنتی می شود.

تجهیزات

تجهیزات مقعد زنی

در روش سنتی امکان مقعد زنی وجود ندارد و فقط ته روده از روی مرغ برداشته می شود که این امر باعث به وجود آمدن آلودگی در اثر باقی ماندن قسمتی از ته روده می شود، اما در خط اتوماتیک با ایجاد برش بصورت حفره، امکان ماندن ته روده وجود ندارد.

تجهیزات

تجهیزات تخلیه امعاء و احشاء

تخلیه امعاء و احشاء در روش سنتی توسط کارگران انجام می شود که احتمال باقی ماندن بخشی از معده، امعاء و احشاء یا پارگی روده و آلوده شدن مرغ وجود دارد، ولی در خط A این عمل توسط دستگاه و به صورت اتوماتیک، با حداقل آسیب انجام شده و محتویات درون مرغ به طور کامل تخلیه می گردد.

تجهیزات

تجهیزات چاک زنی

در روش سنتی چاک زنی توسط کارگران انجام می شود که احتمال خطا و آسیب به سینه مرغ همواره وجود دارد، ولی در خط A این کار به صورت اتوماتیک، بر اساس اندازه سینه مرغ و طبق استاندارد های اروپایی انجام می گیرد و احتمال خطا و آسیب به سینه مرغ وجود ندارد.

شستشو

در خط سنتی شستشو به صورت کامل امکان پذیر نیست و امکان انتشار آلودگی به تمامی مرغ ها وجود دارد، در حالی که در خط اتوماتیک داخل و خارج مرغ با دستگاه و با فشار قوی انجام می شود.